<
 
Okehampton Borough within Devon
 
Old Sarum Borough within Wiltshire
 
Orford Borough within Suffolk
 
Orkney and Shetland Scottish County